Care of

Dataskyddspolicy

Vi värnar om din integritet.

Du ska kunna känna dig trygg när du anförtror oss dina personuppgifter. Därför har vi upprättat den här policyn. Den utgår från gällande dataskyddslagstiftning och förtydligar hur vi jobbar för att ta tillvara dina rättigheter och din integritet.

Syftet med den här policyn är att du ska få veta hur vi behandlar dina personuppgifter, vad vi använder dem till, vilka som får ta del av dem och under vilka förutsättningar samt hur du kan ta tillvara dina rättigheter.

Vi behandlar dina personuppgifter främst för att fullfölja våra förpliktelser mot dig. Vår utgångspunkt är att inte behandla fler personuppgifter än vad som behövs för ändamål, och vi strävar alltid efter att använda de minst integritetskänsliga uppgifterna.

Vi behöver också dina personuppgifter för att ge dig bra service exempelvis vad gäller marknadsföring, uppföljning och information. Vi kan också behöva dina personuppgifter för att uppfylla lagar samt utföra kund- och marknadsanalyser.

Du har rätt att motsätta dig att vi använder personuppgifter för direktmarknadsföring. När vi samlar in personuppgifter om dig för första gången får du mer information om detta och hur du kan motsätta dig det.

Vilken information samlar vi in?

Vi behandlar endast personuppgifter när vi har laglig grund. Vi behandlar inte personuppgifter i annat fall än när de behövs för att fullgöra förpliktelser enligt avtal och lag. Här följer exempel på personuppgifterna vi behandlar:

  • Namn
  • Titel
  • Telefon
  • Adress
  • Epost
  • Avdelning/Chef
  • Eventuell fritext om din roll och vår relation
  • Mötesbokningar
  • Försäljningsrelaterade objekt så som offert, order och faktura.
  • IP-nummer

Vad är vår rättsliga grund till att behandla dina personuppgifter?

I stort sett all lagring och behandling av personuppgifter görs med stöd av det avtal vi som leverantör har med dig som kund. Vi gör detta för att utföra våra åtaganden mot dig som kund och för att kunna följa rådande lagstiftningar.

Vad gör vi med din information?

All data används för att kunna leverera och administrera våra tjänster. Vi behöver informationen för att kunna identifiera dig som kund, för fakturering, för vår kundtjänst och annan administration. Vi behöver också dina uppgifter för att kunna kommunicera till dig kring nyheter och/eller andra viktiga händelser som rör vår produkt eller oss som leverantör.

Vem kan vi komma att lämna ut dina personuppgifter till?

Vår utgångspunkt är att inte lämna ut dina personuppgifter till tredje part om du inte har samtyckt till det eller om det inte är nödvändigt för att uppfylla våra förpliktelser enligt avtal eller lag.

Undantag till detta görs om en kund bryter mot våra avtalsvillkor, om det föreligger rättsliga åtgärder eller om en myndighet begär detta med lagligt stöd. Ett exempel på det kan vara skattemyndigheter eller polismyndigheter i de berörda länderna.

Var behandlar vi dina personuppgifter?

Vårt mål är att alltid behandla och lagra dina uppgifter inom EU/ESS. Alla våra kontor och den tekniska miljön befinner sig inom EU/ESS. I vissa situationer kan dock information komma att överföras till och behandlas i ett land utanför EU/ESS av en annan leverantör eller underleverantör. Vi strävar alltid efter att skydda din data och jobbar ständigt för att se till att din data hanteras på samma sätt utanför EU/ESS som den gör inom samarbetet. Vi har biträdesavtal med alla våra leverantörer och kommer kontinuerligt att upprätta nya med nya parter som träder in allt eftersom vi utvecklar vår tjänst.

Hur vi skyddar dina personuppgifter

Våra säkerhetssystem är utvecklade med din integritet i fokus och skyddar i mycket hög grad mot intrång, förstöring samt andra förändringar som kan innebära en risk för din integritet. Vi tillämpar logisk nätbegränsning, olika accessnivåer, olika fysiska intrångsskydd och larm.

Hur länge lagrar vi dina personuppgifter

Dina uppgifter sparas så länge som det är nödvändigt för att vi ska kunna utföra vårt åtagande som leverantör och, t.ex. i frågan kring ekonomiska underlag, så länge som det krävs för att uppfylla alla lagliga krav.

Din rätt till som registrerad

Information

Som kund har du rättigheten att när som helst kontakta oss för att få se vilken information vi har samlat om dig.

Rättelse

Rättelse av registrerade uppgifter kan i regel ske via vår support eller genom att ringa vår växel.

Begränsning

Önskar du invända mot lagringen och användandet kring några av de uppgifter vi hanterar vänligen vänd dig till vår support med dina önskemål. Observera att vi alltid kommer att behöva kräva att lagra och hantera viss information för att kunna leverera tjänsten till dig.

Dataportabilitet

Du har rätt att begära ut dina personuppgifter som samlats in och behandlats på manuell eller automatisk väg i ett maskinläsbart format.

Radering

Du kan under vissa omständigheter begära radering av dina personuppgifter. Det kan ske då det saknas en rättslig grund för lagringen eller om det saknas ett berättigat skäl för lagringen.

Personuppgiftsansvarig

Care of, Västra Kvarngatan 64,611 32 Nyköping, är personuppgiftsansvarig för dig som är kund till oss och för de uppgifter som du anger då du registrerar dig för användning av våra tjänster. Som användare i Cirrus är du själv personuppgiftsansvarig för de uppgifter du samlar in och lagrar i våra system.